POLITIKA VODENJA

 Politika vodenja se začne s timskim delom in konča z zadovoljstvom odjemalcev.

Podjetje KOVI Etvin Berginc s.p. je usmerjeno v proizvodnjo in prodajo kovinskih izdelkov-vijakov in kovic, ki ustrezajo pričakovanjem in zadovoljujejo potrebe vsakega kupca, hkrati pa zagotavljajo poslovno uspešnost. Poleg tega smo si zadali tudi cilje, ki omogočajo vzpostavitev, vzdrževanje in izboljševanje okolja. Motivirani sodelavci so garancija za doseganje postavljenih ciljev. Zato smo si za osnovni cilj politike vodenja zadali naslednje naloge:

• naša poslovna politika je usmerjena v posredovanje in prodajo vrhunskih, okolju prijaznih izdelkov po naročilu, kar dosegamo z natančno analizo vhodnih surovin, izborom najustreznejših tehnologij in natančne proizvodnje,• kakovost proizvodov iz naše ponudbe je prilagojena zahtevam trga za doseganje ali preseganje zahtev potreb in pričakovanj vseh zainteresiranih strani,
• prodajamo okolju prijazne, neoporečne izdelke, ki so rezultat natančne izdelave, preverjanja in hitrega ukrepanja ob odstopanjih,
• z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju,
• procese prilagajamo zahtevam trga, zakonodaji in standardom. Nadziramo jih, kar pomaga pravočasno odkriti pomanjkljivosti, preden ogrozijo uporabnika ali okolje,
• premišljeno izkoriščamo naravne vire,

• zavezujemo slehernega zaposlenega h kakovostnemu delu in izpolnjevanju zahtev glede skladnosti (zakonskih zahtev in drugih zahtev) ter k ustreznemu odnosu do okolja,
• konkurenčnost podjetja dosegamo s hitrim prilagajanjem in odzivom na želje kupca, ne glede na količino in vrednost posla. Naša prednost je predvsem v zagotavljanju posebnih zahtev,
• raven kakovosti redno preverjamo ter izvajamo ustrezne preventivne in ukrepe za njeno obvladovanje in se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja,

• skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa vsi zaposleni spoštujemo predpisane in sprejete elemente sistema vodenja. Vodstvo redno komunicira in usposablja zaposlene v podjetju.

Cilji sistema vodenja

Cilji sistema vodenja na nivoju podjetja so postavljeni za vse ključne funkcije in procese. Cilje postavljamo tako, da so merljivi in uresničljivi. Spremljanje doseganja posameznih ciljev izvajamo s pregledi in glede na vmesne rezultate sprožimo ukrepe.

• Dosegati pričakovanja zainteresiranih strani, vključno z zaposlenimi,
• ustrezati zahtevam standardov,
• zagotavljati cenovno konkurenčnost,
• dobavljati pod pogoji, ki zagotavljajo poslovni uspeh,
• skrbeti za varna in urejena delovna mesta,
• poslovati po načelih trajnostnega razvoja,
• izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje,
• zagotavljati gospodarno ravnanje z viri,
• ohranjati nivo tehnološkega znanja.

Politika je na voljo vsem, ki so povezani z našim delovanjem, na zahtevo pa jo posredujemo.

Vodstvo se zato zavezuje k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in preprečevanju njegovega onesnaževanja ter stremi k omogočanju pogojev za izpolnjevanje zastavljenih temeljnih ciljev.

Bovec, dne: 23.10.2021

Direktor Etvin Berginc

TELEFON

05 38 96 138

FAX

05 38 96 140

GSM

041 647 867

TELEFON

05 / 38 96 138

FAX

05 / 38 96 140

GSM

041 / 647 867